Instytut Współpracy 
i Partnerstwa Lokalnego
w Katowicach

e-mail: iwipl@partnerstwo.org.pl

Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non profit, która specjalizuje się w realizacji usług z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej. Misją Stowarzyszenia jest tworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju zatrudnienia, promowanie społecznej aktywności oraz partycypacji społecznej, tworzenie warunków dla rozwoju społeczno - gospodarczego oraz budowanie otwartego na zmiany społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie od początku działalności realizuje zadania z zakresu integracji społecznej i zawodowej przy użyciu innowacyjnych metod pracy z osobami wykluczonymi społecznie i społecznościami lokalnymi (Kluby Integracji Społecznej, metodologia Wsparcia Koleżeńskiego, Outplacement Środowiskowy, Model Partnerstwa Lokalnego, Ekonomia Społeczna, Coachng).