Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie dwóch miast województwa śląskiego: Katowic oraz Mysłowic. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej „Zdrowie-Praca-Sukces” przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam w Katowicach.


Projekt skierowany jest do osób po przebytym kryzysie psychicznym rekrutujących się z Katowic i Mysłowic.

Oferta Klubu Integracji Społecznej „Zdrowie-Praca-Sukces” obejmuje takie usługi jak: spotkania ze specjalistami, kursy językowe i komputerowe oraz różnego typu warsztaty. Ponadto, w ramach projektu będzie można skorzystać z konsultacji doradców zawodowych, profesjonalnych szkoleń zawodowych, płatnych staży zawodowych oraz kompleksowej pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

Partnerami realizującymi projekt są: Stowarzyszenie Instytut Współpracy
i Partnerstwa Lokalnego, MOPS Katowice oraz Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam.

REKRUTACJA TRWA!

Projekt zakłada zrekrutowanie grupy 40 osób (22 kobiety i 18 mężczyzn).
Nabór pierwszych 20 osób trwa od: 01 sierpnia 2012 do 31 października 2012. Natomiast rekrutacja 20 pozostałych osób odbędzie się w terminie od: 01 lutego 2013 do: 30 kwietnia 2013.
Projekt „Od Hobby do nowego zawodu” realizowany był w okresie od 01 sierpnia 2011 roku do 09 lipca 2012 roku, w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP2) – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

W ramach projektu przeszkolono 164 beneficjentów. 89 beneficjentów na instruktorów rekreacji ruchowej: 41 kobiet , 48 mężczyzn i 75 beneficjentów na instruktorów sportu: 27 kobiet i 48 mężczyzn.

Rezultatem projektu było powstanie 5 dyscyplin rekreacji ruchowej: Trener personalny; Współczesne formy wzmacniające; Współczesne formy cardio, dance, aerobik & step; Wspinaczka sportowa i Wrotkarstwo i 5 dyscyplin sportu: Pływanie; Tenis ziemny; Lekkoatletyka; Narciarstwo biegowe oraz Wspinaczka sportowa.

W ramach projektu szkolenia obejmowały część ogólną i część specjalistyczną, a kończyły się egzaminem dający uprawnienia państwowe. Rezultatem było otrzymanie przez 86 beneficjentów legitymacji potwierdzające uzyskanie kwalifikacji, bioracych udział w kursach na instruktorów rekreacji ruchowej i 71 beneficjentów biorących udział w kursach na instruktorów sportu, legitymacji potwierdzające uzyskanie kwalifikacji.

Ponadto każdy uczestnik zobowiązany był w ramach projektu odbyć 20 h praktykę instruktorską i uczestniczyć w dwudniowych, wyjazdowych warsztatach rozwoju zawodowego.
 
Autor: A.L.

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego (Zamawiający)

  z siedzibą w Katowicach (40-048), przy ulicy Kościuszki 44/4,
realizujący projekt „Od hobby do nowego zawodu”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Podziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

 

zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na świadczenie usług cateringowych w ww. projekcie.

Pełna treść zamówienia publicznego:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Autor: A.L.

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%