Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Partnerzy


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 

Ośrodek Egzaminacyjny TGLS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach w 2009 roku zrealizował następujące projekty skierowane do poszczególnych grup odbiorców:


1.„Od Samopomocy do Ekonomi Społecznej-Rozwój Systemu Klubów Integracji Społecznej”

Od 01 kwietnia 2009 r. do 31 maja 2010r. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach realizował projekt pn. „Od Samopomocy do Ekonomi Społecznej- Rozwój Systemów Klubów Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2.1. Głównym celem projektu była pomoc 90 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy, osoby po 50 roku życia oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Projekt swym zasięgiem obejmował następujące miasta: Katowice, Chorzów, Zabrze, Bytomia i powiat zawierciański.
Projekt zakładał realizację następujących działań: współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenów objętych działaniami projektu, przeszkolenie 20 wolontariuszy – kolegów doradców działających w partnerskich organizacjach w celu przygotowania tych osób do pełnienia roli Kolegów doradców w KIS; uruchomienie 2 nowych Klubów Integracji Społecznej i rozszerzenie działalności trzeciego.
W ramach projektu prowadzone były warsztaty psychologiczne i aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe oraz płatne 3 miesięczne praktyki zawodowe u wybranych pracodawców.


2. Realizacja projektów systemowych

W 2009 roku Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego kontynuował współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Katowicach, Mysłowicach, Sosnowcu, Sławkowie i Radzionkowie, w ramach realizacji projektów systemowych.
Beneficjenci uczestniczyli w grupowych warsztatach psychologiczno – doradczych, specjalistycznych indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym i psychologiem, w kursach komputerowych oraz korzystali z pośrednictwa pracy. Realizowane były również szkolenia: z zakresu planowania rodziny, warsztaty autoprezentacji i wizażu, trening komunikacji interpersonalnej i budowania samooceny.


3.„Pomagając innym pomagamy sobie – wolontariat studencki przeciw wykluczeniu

Na przełomie marzec/październik 2009 realizowano projekt „Pomagając innym pomagamy sobie – wolontariat studencki przeciw wykluczeniu współfinansowanego przez Urząd Miasta Katowice.
Nadrzędnym celem projektu było wdrożenie profesjonalnego systemu wolontariatu studenckiego na rzecz organizacji działających w środowiskach marginalizowanych. Celem operacyjnym była zatem promocja idei wolontariatu wśród studentów oraz przygotowanie i koordynowanie grupy wolontariuszy, którzy rozpoczną swoją działalność w katowickich organizacjach pozarządowych świadcząc usługi na rzecz osób zależnych: starszych, niepełnosprawnych i dzieci.
Beneficjenci projektu brali udział w 4 szkoleniach: Specyfika pracy z osobą zależną: starszą lub niepełnosprawną, Specyfika pracy z osobą długotrwale bezrobotną, Być opiekunem, doradcą –warsztat kompetencji interpersonalnych, Akademia Fundraisingu -Pisanie projektów i źródła pozyskiwania środków.
Efektem końcowym było podpisanie 19 umów wolontariackich w ramach, której zorganizowano 19 praktyk zawodowych, nawiązano współpracę z 13 organizacjami działającymi w obszarze wykluczenia społecznego, ok 150 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym skorzystało ze świadczonej pomocy przez wolontariuszy oraz 1 osoba skorzystała z usług pośrednika pracy.


4.„Profesjonalni i skuteczni - wolontariat studencki przeciw wykluczeniu” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Społecznych.

Wrzesień –grudzień 2009. rozpoczęto realizację projektu „Profesjonalni i skuteczni - wolontariat studencki przeciw wykluczeniu” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Społecznych.
Głównym celem realizowanego projektu była profesjonalizacja śląskiego III sektora działającego w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój wolontariatu studenckiego. Poprzez szkolenia, organizację praktyk wolontarystycznych i systematyczną opiekę przygotowaliśmy grupę 60 studentów do pracy w organizacjach pozarządowych na terenie województwa śląskiego dając im tym samym wsparcie i zaplecze kadrowe do realizacji projektów społecznych. Beneficjenci brali udział w 4 specjalistycznych szkoleniach: Warsztat kompetencji trenera, Proces grupowy oraz elementy komunikacji interpersonalnej autoprezentacji w pracy trenera, Trening kompetencji opiekuńczych, Metodologia pracy z osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym, Warsztat kompetencji menadżerskich. Ponadto studenci mieli możliwość skorzystania z konsultacji z doradcą zawodowym.


5.„Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” .

Październik 2008r.-wrzesień 2009r. Instytut rozpoczął w partnerstwie realizację projektu „Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” woj. lubuskim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2, poddziałanie7.2.2.
Projektodawcą projektu był Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „SYSTEM”
w Będzinie.
Celem ogólnym projektu było rozwijanie sektora ekonomii społecznej i jego promocja w powiatach woj. lubuskiego. Natomiast główny problem jaki pragnął rozwiązać projektodawca, to brak struktur lokalnych promujących idee ekonomii społecznej oraz zapewniających wsparcie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej.
Grupą docelową było 120 osób – przedstawicieli trzech sektorów: administracji samorządowej, sektora biznesu i organizacji pozarządowych, którzy brali udział w 4 specjalistycznych szkoleniach: „ABC Ekonomii społecznej”, „Droga do partnerstwa”, „Budujemy partnerstwo” , „Doradztwo projektowe.

Sierpień 2008r.-czerwiec 2009r. Instytut rozpoczął w partnerstwie realizację projektu „Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2, poddziałanie7.2.2.
Projektodawcą projektu był WYG International sp. zo.o. w Warszawie, z oddziałem w Katowicach.
Celem ogólnym projektu było rozwijanie sektora ekonomii społecznej w nie mniej niż 12 powiatach woj. śląskiego. Natomiast główny problem jaki pragnął rozwiązać projektodawca, to brak struktur lokalnych promujących idee ekonomii społecznej oraz zapewniających wsparcie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej.
Grupą docelową w ramach projektu było stworzonych 12 zespołów powiatowych, w skład każdego zespołu wchodzili przedstawiciele: administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i sektora biznesu, którzy brali udział w 4 specjalistycznych szkoleniach: „ABC Ekonomii społecznej”,
„Droga do partnerstwa” , „Budujemy partnerstwo” , „Doradztwo projektowe”.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Projekty w realizacji


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

miejski osrodek rozwoju spolecznego


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

damy rade klub integracji spolecznej


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Zakończony projekt


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 MOPS Włącz się


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

senior dla seniora


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Instytut wspiera 1%