Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Partnerzy


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 

Ośrodek Egzaminacyjny TGLS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach w 2010 roku zrealizował następujące projekty skierowane do poszczególnych grup odbiorców:


1.„Od Samopomocy do Ekonomi Społecznej-Rozwój Systemu Klubów Integracji Społecznej”

W dniu 31 maja 2010 r. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach zakończył realizację projektu „Od Samopomocy do Ekonomi Społecznej- Rozwój Systemów Klubów Integracji Społecznej”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2.1.
Efektem projektu był reintegracja społeczna 90 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet powracających na rynek pracy, osób po 50 roku życia, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Katowic, Chorzowa, Zabrza, Bytomia i powiatu zawierciańskiego. W ramach projektu przeszkolono 20 wolontariuszy – kolegów doradców z tematyki Wsparcia Koleżeńskiego w celu przygotowania ich do pełnienia roli Kolegów doradców w Klubach Integracji Społecznej, już istniejących i dwóch nowo otwartych na terenie województwa śląskiego. Przez cały okres realizacji projektu beneficjenci brali udział w warsztatach z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacji finansowej, zakładania spółdzielni socjalnych i działalności gospodarczej, szkoleń komputerowych i językowych. Ponadto każdy beneficjent korzystał ze wsparcia indywidualnego z psychologiem, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy i prawnikiem. Efektem końcowym udziału w projekcie było wybranie przez uczestnika jednego szkolenia zawodowego oraz 3 miesięczna praktyka zawodowa u wybranych pracodawców.
 


2. Realizacja projektów systemowych


W 2010 roku Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego kontynuował współpracę z siedmioma Ośrodkami Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektów systemowych oraz dwa projekty systemowe we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. W ramach realizacji projektów odbyły się następujące szkolenia: warsztaty integracyjno-edukacyjne dotyczące problematyki zmiany społecznej i rewitalizacji, trening konstruktywnej samooceny i motywacji, warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, trening kompetencji życiowych
i umiejętności społecznych, szkolenie z zakresu wizażu – kreowania własnego wizerunku w tym stylizacji ubioru i makijażu, zarządzanie budżetem i planowania czasu, trening psychospołeczny.
Ponadto każdy beneficjent skorzystał z konsultacji indywidualnych z dorada zawodowym i psychologiem.

Natomiast we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach Instytut zorganizował i przeprowadził dwa szkolenia wyjazdowe w ramach Poddziałania 6.1.2, Działania 6.1, Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pierwsze szkolenie pod nazwą " Partnerstwo lokalne programów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób długotrwale bezrobotnych", skierowane było do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z województwa śląskiego. Podstawowym celem szkolenia było zdobycie wiedzy w zakresie zasad tworzenia partnerstwa lokalnego służącego przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób długotrwale bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem: definicji i idei partnerstwa, sposobów budowania partnerstwa, rodzajów partnerstwa w kontekście rozwiązywania problemu przeciwdziałania bezrobociu, przepisów prawa regulujących rozwiązania dotyczące partnerstwa, partnerstwo lokalne jako instrument przeciwdziałania bezrobociu-wady i zalety.
Drugie szkolenie wyjazdowe pod nazwą "Program monitorowania regionalnego rynku pracy" skierowane było do członków Komitetu Sterującego, ekspertów i osób zarządzających projektem, moderatorów, przedstawicieli Kancelarii Prawnej, pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego. Projekt miał charakter badawczy a jego realizacja miała stać się odpowiedzią na zidentyfikowane deficyty wiedzy na temat przemian zachodzących na regionalnym i subregionalnym rynku pracy oraz na temat zapotrzebowania znaczących podmiotów aktywnych na tych rynkach na szczegółową informację. Podstawowym celem realizowanego projektu badawczego było podniesienie efektywności działań podejmowanych na rynku pracy przez różne instytucje rynku pracy, wykorzystanie produktów programu w planowaniu strategicznym regionu oraz zaprojektowanie zasad i mechanizmów zapewniających trwałość wypracowanego w projekcie systemu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o regionalnym rynku pracy.


3. „Profesjonalni i skuteczni - wolontariat studencki przeciw wykluczeniu” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

W okresie od 01.01.2010 do 30.06.2010 Instytut kontynuował realizację projektu pn. „Profesjonalni i skuteczni - wolontariat studencki przeciw wykluczeniu”, finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Celem realizowanego przez nas projektu była profesjonalizacja śląskiego III sektora działającego w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój wolontariatu studenckiego w tym obszarze. Wsparciem zostało objętych 60 studentów kierunków społecznych, psychologicznych, pedagogicznych, ekonomicznych woj. śląskiego do pełnienia roli wolontariuszy do pracy w organizacjach pozarządowych. W tym okresie zgodnie z harmonogramem odbyły się następujące szkolenia: specyfika pracy z osobą starszą i niepełnosprawną, warsztat kompetencji liderskich, metodologia pisania projektów, ekonomia społeczna i jej instytucje, budowanie partnerstw i animacja społeczności lokalnej, źródła finansowania projektów i ich zarządzanie oraz projektowanie szkoleń, praca trenera w praktyce, symulacje sytuacji szkoleniowych.
Efektem końcowym udziału w projekcie było podjęcie przez 40 osób/studentów praktyk wolontarystycznych w 32 organizacjach pozarządowych oraz w 2 jednostkach administracji publicznej na terenie Śląska; opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych, potrzeb praktycznego zdobywania doświadczenia oraz możliwości poszukiwania zatrudnienia w III sektorze wśród studentów śląskich uczelni wyższych.; organizacja konferencji pt. „Nowe wyzwania dla doradztwa zawodowego – organizacje pozarządowe” oraz publikacja pokonferencyjna pt. „Nowe perspektywy pracy dla studentów kierunków humanistycznych i zarządzania: organizacje pozarządowe”.

 

4. „ Moja przyszłość- Mój sektor” Profesjonalizacja Śląskich Organizacji Pozarządowych w oparciu o wolontariat studencki

 

W okresie od 01.09.2010r. do 31.12.2010r. Instytut realizował projekt pn. „ Moja przyszłość-Mój sektor” Profesjonalizacja Śląskich Organizacji Pozarządowych w oparciu
o wolontariat studencki , finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Celem realizowanego projektu było wdrożenie profesjonalnego systemu wolontariatu studenckiego na rzecz śląskich organizacji działających w obszarze pożytku publicznego.
W pierwszym etapie realizacji projektu rekrutowano grupę 60 studentów do 4 modułów szkoleniowych: Koordynator/Fundraiser, Asystent rodziny, Trener pracy , Trener umiejętności społecznych. Rozpoczęto przygotowywanie studentów do pracy w organizacjach pozarządowych na terenie województwa śląskiego dając organizacjom wsparcie i zaplecze kadrowe do realizacji projektów społecznych. W ramach projektu przeprowadzono 40 konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego dla 35 osób oraz opracowano 4 podręczniki szkoleniowe dla poszczególnych modułów. Projekt będzie kontynuowany w 2011 roku.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Projekty w realizacji


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

miejski osrodek rozwoju spolecznego


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

damy rade klub integracji spolecznej


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Zakończony projekt


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 MOPS Włącz się


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

senior dla seniora


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Instytut wspiera 1%