STOWARZYSZENIE
INSTYTUT WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA LOKALNEGO

Sprawozdanie z działalności za rok 2011r

W roku 2011 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego realizował siedem programów systemowych we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz zorganizował konferencję otwierającą i zamykającą projekt systemowy we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. W tym roku przygotował również wyjazd studyjny w ramach projektu we współpracy z WSP TWP w Warszawie oraz rozpoczął realizacje 3 dużych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

„Kuźnia liderów – szkoła mentorów”

W ramach projektu „Kuźnia liderów-szkoła mentorów” Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zorganizował 2 spotkania studyjne, w których udział wzięła kadra akademicka WSP TWP, mające na celu przekazanie doświadczeń kadry IWiPL:
-w pracy z osobami wykluczonymi społecznie i osobami niepełnosprawnymi psychicznie
w oparciu o IPD,
-poprzez zastosowanie metod monitoringu w procesie aktywizacji społecznej
i zawodowej,
-przedstawienie aktywizacji społeczności lokalnych oraz problemy rewitalizacji społecznej dzielnic zdegradowanych na przykładzie Programu Centrum Aktywności Lokalnej
w Nikiszowcu.
Wartość projektu: 11.013 zł.
 
 
„Rozmawiajmy - dialog społeczny jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy”

"Rozmawiajmy! - dialog społeczny, jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy", to projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach tego projektu Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zorganizował konferencję otwierającą i zamykającą projekt, którego celem głównym była promocja idei
i znaczenie budowania dialogu społecznego oraz tworzenia partnerstw poprzez:
- rozwój dialogu społecznego w województwie śląskim i wypracowanie modelu współpracy pomiędzy przedstawicielami publicznych służb zatrudnienia, instytucji dialogu społecznego, organizacji otoczenia biznesu, agencji rozwoju lokalnego oraz władz lokalnych,
-dokonanie diagnozy obszarów, w których istnieją bariery mające wpływ na budowanie dialogu na szczeblu regionu,
-przekonanie pracowników i pracodawców o wzajemnych korzyściach wypracowania wspólnych form rozwiązywania problemów rynku pracy.
Wartość projektu: 24.093 zł.
 

Czytaj więcej: Programy Realizowane w 2011r 

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%