Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Partnerzy


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 

Ośrodek Egzaminacyjny TGLS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

STOWARZYSZENIE
INSTYTUT WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA LOKALNEGO

Sprawozdanie z działalności za rok 2014

 

W roku 2014 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego realizował dwa programy systemowy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach i w Sławkowie, zakończył duży projekt partnerski rozpoczęty w roku 2012 oraz kontynuował duży projekt partnerski rozpoczęty w roku 2013 z POKL współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Również realizował projekt FIO z MPiPS.

 

 

 

Realizacja projektów systemowychW 2014 roku Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego kontynuował współpracę z dwoma Ośrodkami Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektów systemowych.

Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach projektu „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowaliśmy: Warsztaty grupowe o charakterze aktywizacyjno-psychologicznym (152h), Trening Umiejętności Społecznych (Komunikacja interpersonalna-10h, Budowanie samooceny-10h), Kurs języka niemieckiego (21h), Kurs podstaw obsługi komputera (21h), Konsultacje psychologiczne (34h), Konsultacje z doradcą zawodowym (102h), Indywidualny trening pracy (60h).
W ramach projektu odbyły sie również spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym
i rozrywkowym oraz wyjścia do kina.


W ramach projektu „Uwierzyć w siebie” kontynuowaliśmy również współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sławkowie, dla którego w ramach Klubu Integracji Społecznej zorganizowaliśmy grupowe i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
( 100 h), w których uczestniczyło 25 osób nieaktywnych zawodowo, poszukujące pracy.

 

W 2014 roku Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach- jako Lider, w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach i Stowarzyszeniem Ad Vitam Dignam w Katowicach zakończył projekt pt. „ Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym Zdrowie-Praca-Sukces”, w ramach Pod działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską (UE)
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP2) – Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uczestnikami projektu były osoby niepełnosprawne, niezatrudnione, po przebytym kryzysie psychicznym, z Katowic i Mysłowic. W ramach projektu 41 uczestników (25K, 16M) uczestniczyło w następujących szkoleniach: Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Rozwoju Osobistego, Trening Umiejętności Społecznych, Indywidualne Doradztwo Zawodowe, Kurs komputerowy i Kurs językowy, Prawo Pracy, Grupa Samopomocy i Wyjścia integracyjne. Ponadto każdy uczestnik uczestniczył w wybranym przez siebie kursie zawodowym. W ramach projektu 33 uczestników zakończyło 6 miesięczne staże zawodowe. Przez cały okres trwania projektu beneficjenci byli objęci wsparciem Trenera Pracy.

Efektem końcowym projektu było uzyskanie zatrudnienia przez 16 uczestników.

W roku 2014 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach- jako Lider, w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach kontynuował realizację projektu pt. “Od bezdomności do samodzielności-asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej”.
W ramach projektu 47 uczestników rozpoczęło udział w projekcie z gminy Katowice: posiadających status osoby bezdomnej – zarejestrowanej w placówce na terenie miasta Katowice, należących do grupy +45, korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej, pozostające bez zatrudnienia. Beneficjenci uczestniczyli w warsztatach: Reintegracji Społecznej (Poradnictwo psychologiczne, Trening Umiejętności Społecznych, indywidualne wsparcie Asystenta, konsultacje prawne) oraz w warsztatach Reintegracji Zawodowej (Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, budowanie Indywidualnych Planów Wychodzenia z Bezdomności). W projekcie 31 uczestników nabyło nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych. Przez cały okres trwania projektu beneficjenci byli objęci wsparciem Trenera Pracy oraz Asystenta. Na koniec 2014 roku- 12 uczestników zakończyło 6 miesięczne staże zawodowe. Pod koniec roku otrzymaliśmy dodatkowe fundusze na zorganizowanie dodatkowych form wsparcia tj. spotkania z psychologiem o charakterze terapeutycznym, psychoedukacyjny trening społeczny, szkolenia z ICT, szkolenia z zakresu ekonomii społecznej, warsztaty z coachingu zawodowego oraz wsparcie pośrednika pracy. Efektem końcowym na koniec roku 2014 było uzyskanie zatrudnienia przez 5 uczestników. Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2015r.

 

Od czerwca 2014r. do grudnia 2014r. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego realizował projekt pt. „Pomagamy seniorom w poznawaniu ICT” współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Celem zadania publicznego było przygotowanie grupy 16 osób z terenu aglomeracji katowickiej, do podjęcia roli instruktora ICT dla osób starszych metodą szybkiego startu, na zasadzie wolontariatu realizowanego w organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej udostępniającej infrastrukturę informatyczną dla seniorów.
Celem pobocznym było uświadomienie organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym świadczącym wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji ICT osób starszych niskiej skuteczności jaką charakteryzuje się w przypadku tej grupy odbiorców podejście oparte na strukturze ECDL oraz zaproponowanie alternatywy w postaci zmiany podejścia i włączenia w proces wsparcia wolontariuszy. Cel ten został osiągnięty poprzez przygotowanie, wyprodukowanie (w nakładzie 362 egzemplarzy) i dostarczenie zainteresowanym organizacjom i instytucjom kompletnego przewodnika metodycznego do wykorzystania we własnej pracy z seniorami.

Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu przy wsparciu doradcy zawodowego – w wymiarze 10 h. W projekcie 18 uczestników rozpoczęło udział (2 osoby zrezygnowały na etapie treningu informatycznego w ich miejsce zostały zrekrutowane dwie inne osoby), a 16 skutecznie zakończyło udział w projekcie.
Zrealizowano stacjonarny trening z zakresu ICT dla 3 grup uczestników w łącznym wymiarze 96 godzin. Przeprowadzono dwa- trzydniowe wyjazdowe treningi metodyczne z zakresu Szybkiego Startu (QS, QSM) w wymiarze 12 dni szkoleniowych. Średnio z 5 godzin indywidualnych konsultacji skorzystał każdy z uczestników (łącznie 80h).
Każdy z 16 uczestników zrealizował swój indywidualny projekt szkoleniowy (w minimalnym wymiarze 4h). Opracowano jeden Przewodnik metodyczny stosowania metody Szybkiego Startu w pomaganiu seniorom w poznawaniu ICT wraz zestawem przykładowych ćwiczeń oraz wydano go w atrakcyjnej formie graficznej w nakładzie 362 egzemplarzy.


Rozdystrybuowano Przewodnik wśród uczestników projektu oraz 312 instytucji i organizacji (na planowane min. 200). Pozostała część przewodnika zgodnie z planem z wniosku aplikacyjnego pozostała do dyspozycji Instytutu i będzie wykorzystana w działalności statutowej organizacji. Realizacja zadania wymagała również zaangażowania wolontariuszy. Łączny wymiar pracy wolontariuszy w projekcie to 303 godziny.

 

W ramach zadań statutowych Stowarzyszenia jednym z głównych celów jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, promocja równych szans na rynku pracy oraz pomoc grupom społecznym narażonym na dyskryminację, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwałe bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, młodzieży, kobiet, przedstawicieli mniejszości etnicznych, pracowników restrukturyzowanych branż przemysłowych oraz mieszkańców terenów wiejskich. Instytut prowadzi agencję zatrudnienia i pośrednictwo pracy, w 2014 roku -94 osoby zostały wpisane do rejestru osób poszukujących zatrudnienie, którym udzialono wsparcie poprzez doradztwo zawodowe i przekazanie ofert pracy. Z czego 13 osób za naszym pośrednictwem znalazło zatrudnienie.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Projekty w realizacji


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

miejski osrodek rozwoju spolecznego


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

damy rade klub integracji spolecznej


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Zakończony projekt


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 MOPS Włącz się


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

senior dla seniora


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Instytut wspiera 1%