Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Partnerzy


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 

Ośrodek Egzaminacyjny TGLS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

logo150

STOWARZYSZENIE
INSTYTUT WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA LOKALNEGO


Sprawozdanie z działalności za rok 2016

W roku 2016 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego  realizował program systemowy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach oraz zakończył  duży projekt partnerski rozpoczęty w roku 2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Również realizował projekt z MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

 

3 loga ue

    W 2016 roku Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego kontynuował współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach realizacji projektu "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach". Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych), ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne oraz osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane są na wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" Instytut realizuje działania poprzez Klub Integracji Społecznej oferujący wsparcie społeczne oraz instrumenty zawodowe. W projekcie szczególnie istotne jest indywidualne podejście do każdego z uczestników, a przede wszystkim analiza sytuacji życiowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na posiadane zasoby umożliwiające wzrost zdolności do zatrudnienia. Takie ujęcie pozwala na adekwatne dobranie właściwych usług aktywnej integracji. Na drodze aktywizacji zawodowej bardzo istotna jest aktywizacja społeczna, od której uczestnicy rozpoczynają swoją drogę w projekcie. W ramach projektu uczestnicy objęci są szkoleniami i treningami podnoszącymi kompetencje i umiejętności społeczne a w konsekwencji zwiększają swoją zdolność do zatrudnienia. Nabyte umiejętności ułatwiają im nie tylko znalezienie pracy, ale także jej utrzymanie. Usługi o charakterze zawodowym będą realizowane poprzez różnorodne dopasowane do potrzeb uczestników kursy zawodowe, podnoszące lub zmieniające kwalifikacje. Istotnym elementem aktywizacji zawodowej są staże zawodowe, będące niezwykle skutecznym narzędziem aktywizującym uczestnika przed wejściem na otwarty rynek pracy. Realizacja usług aktywnej integracji społeczno-zawodowej przyczynia się do wzrostu zdolności do zatrudnienia uczestników projektu.

Wartość projektu w 2016 roku: 299.240,94 zł.

ASOS plakat                                    logo150

     Projekt “Senior dla seniora” realizowany przez IWIPL w okresie od lipca do grudnia 2016 skierowany był do 80 osób w wieku 60+z terenu Katowic, Siemianowic i Czeladzi. Jego zadaniem było przygotowanie seniorów –liderów do aktywności społecznej, wzmacnianie ich świadomości oraz potrzeby zaangażowania w działania na rzecz środowiska lokalnego. Uczestnikami byli seniorzy wyrażający zainteresowanie udziałem w szeregu działaniach o charakterze edukacyjno-rozwojowym, deklarujący gotowość do prowadzenia inicjatyw wspierających seniorów ze społeczności lokalnych uczestniczących w projekcie.
    W etapie wstępnym wyłoniono 36 seniorów - liderów (3 grupy po 12 osób, po jednej grupie z każdego miasta ) rekrutujących się z Klubów Seniora, organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów a także osób niezrzeszonych.
     Przygotowanie uczestników obejmowało cykl modułów warsztatowych.
     W każdej z miejscowości uczestniczących w projekcie zrealizowano warsztaty: Motywacyjne (15h), „Efektywna współpraca w zespole’’(15h), „kompetencji interpersonalnych”(15h), „ Skuteczny lider”(15h) oraz szkolenie „Lider lokalny”.
     Odbyli oni cykl szkoleń z zakresu pracy w społeczności lokalnej (komunikacja interpersonalna, praca lidera, motywowanie, efektywna współpraca w zespole). Przygotowanie liderów stanowiło bazę do przeprowadzenia działań w społeczności lokalnej .Inicjatywy wypracowane przez liderów były konsultowane społecznie i realizowane a następnie analizowane pod względem atrakcyjności i potrzeb lokalnego środowiska seniorów.
    Docelowo przeszkoleni liderzy będą organizować zajęcia, wydarzenia i inicjatywy o charakterze cyklicznym i długoterminowym, wiążące się z oczekiwaniami tej grupy społecznej. Przygotowywane projekty starały się zaspokajać zróżnicowane potrzeby środowiskowe. ;od edukacji prozdrowotnej poprzez działania teatralne, turystykę kwalifikowaną, kulinaria, warsztaty rękodzieła aż do inicjatyw sportowo-rekreacyjnych. W ostatnim okresie realizacji Projektu zorganizowano cykl spotkań podsumowujących .Ich celem była prezentacja dokonań lokalnego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw wypracowanych i zrealizowanych przez seniorów liderów. Proces wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń pozwolił seniorom na wdrożenie nowych ,zaobserwowanych pomysłów we własnych środowiskach, ,zwiększając poziom integracji wewnątrzpokoleniowej i budując nowe relacje. Rozpoczął się również proces wzmacniania kontaktów między seniorami z sąsiednich miast.
     Po zakończeniu projektu seniorzy - liderzy przy wsparciu IWiPL kontynuują działania na rzecz środowiska lokalnego.
Wartość Projektu ASOS 2016 – 162 387,34 zł.

logo150

     W ramach zadań statutowych Stowarzyszenia jednym z głównych celów jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, promocja równych szans na rynku pracy oraz pomoc grupom społecznym narażonym na dyskryminację, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwałe bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, młodzieży, kobiet, przedstawicieli mniejszości etnicznych, pracowników restrukturyzowanych branż przemysłowych oraz mieszkańców terenów wiejskich. Instytut prowadzi agencję zatrudnienia i pośrednictwo pracy.  W 2016 roku - 52 osoby zostały wpisane do rejestru osób poszukujących pracy; udzielono im wsparcie poprzez pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe. Z tej grupy 17 osób za naszym pośrednictwem znalazło zatrudnienie.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Projekty w realizacji


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

miejski osrodek rozwoju spolecznego


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

damy rade klub integracji spolecznej


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Zakończony projekt


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 MOPS Włącz się


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

senior dla seniora


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Instytut wspiera 1%