Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego statutowo zajmuje się problematyką marginalizacji społecznej oraz wykluczenia z rynku pracy. W związku z tym realizowaliśmy szereg projektów skierowanych do środowisk osób defaworyzowanych (niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych). Realizowaliśmy szereg działań w ramach wdrażania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej.
 
Proponujemy usługi w zakresie:
 
  • prowadzenie Klubu Integracji Społecznej (zapewnienie instrumentów aktywnej integracji);
  • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, zawodowe, socjalne, prawne, pedagogiczne);
  • organizowanie kursów zawodowych oraz określanie predyspozycji zawodowych beneficjentów;
  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych (np. zarządzanie finansami, gospodarowanie czasem, kariera zawodowa, aktywność społeczna i wolontarystyczna);
  • prowadzenie grup samopomocowych oraz grupowych form pracy socjalnej;
  • prowadzenie Programu Aktywności Lokalnej (animacja lokalna, instrumenty aktywnej integracji);
  • upowszechnianie wolontariatu;
  • organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%