• realizację instrumentów aktywnej integracji w ramach projektów systemowych POKL
  • szkolenia – treningi ukierunkowane na rozwój kompetencji interpersonalnych, zawodowych, społecznych dla klientów pomocy społecznej
  • szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników pomocy społecznej pracujących bezpośrednio z grupami wykluczonymi społecznie ( w tym szkolenia przygotowujące osoby do pełnienia roli asystenta rodziny, trenera pracy)
  • konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego oraz rozwiązywania problemów psychologicznych
  • pośrednictwo pracy
  • organizację Klubu Integracji Społecznej, jako pakietu usług reintegracji społeczno –zawodowej
  • zorganizowanie Programu Centrum Aktywności Lokalnej lub współpraca przy realizacji instrumentów aktywnej integracji
  • kompleksowe szkolenia dla wolontariuszy pracującymi z różnymi grupami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dysponujemy również bazą wolontariuszy
  • prowadzenie ewaluacji realizowanych projektów
  • opracowanie filmu promującego projekt lub działania jednostki pomocy społecznej
  • wsparcie w tworzeniu / aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%